top of page

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 

  

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

 

  

 

Z UMIEJĘTNOŚCIAMI PRAKTYCZNYMI W NOWOCZESNEJ EUROPIE

 

 

 §1. Postanowienia wstępne

1.1          Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie programu Erasmus+, pt. „Z umiejętnościami praktycznymi w              nowoczesnej Europie”.

1.2          Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

1.3          Projekt, o którym mowa ma na celu rozwinięcie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych – szczególnie w kwestii możliwości ich dostosowania i przydatności dla rynku pracy. Dedykowany jest dla 55 uczniów kształcących się w dziedzinie technik informatyk , technik elektryk, technik geodeta, technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych.

 

1.4          Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża, zwany dalej Organizacją wysyłającą.

 

1.5          Organizacją pośredniczącą, zwany dalej Instytucją partnerską jest EUROMIND PROJECTS SL, Avenida Ciudad De Linares 2 Pasaje, Ubeda Jaen, Hiszpania.

 

1.6          W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 55 uczniów kształcących się w kierunku: technik informatyk (17 osób), technik elektryk (5 osób), technik geodeta (6 osób), technik mechatronik (15 osób) oraz technik pojazdów samochodowych (12 osób), zwanych dalej Uczestnikami Projektu. Do udziału w Projekcie zostaną oni zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Organizacji wysyłającej. Dokładne zasady rekrutacji określono w §3 niniejszego regulaminu.

 

1.7          Adresatami projektu są uczniowie Organizacji wysyłającej.

 

1.8          Z tytułu uczestnictwa w projekcie nie są naliczane żadne opłaty.

 

§2. Zakres wsparcia

2.1          Projekt przewiduje mobilność zagraniczną z uwzględnieniem stażu zawodowego, trwającego łącznie 28 dni. Zakłada się:

A.           Przepracowanie w ramach stażu 160 godzin w sposób ciągły, przez cztery kolejne, następujące po sobie tygodnie;

 

B.            Organizację przerwy w trakcie dnia pracy, która będzie warunkowana zasadami panującymi w danym zakładzie pracy;

 

C.            Projekt przewiduje również realizację programu kulturalnego, który ma ułatwić aklimatyzację w nowym otoczeniu.

 

2.2          W celu zapewnienia prawidłowej realizacji stażu przez uczestników, będzie on monitorowany przez opiekunów wyznaczonych z ramienia Organizacji wysyłającej oraz Instytucji partnerskiej, jak i firm, w których odbywać się będą staże. W ich gestii będzie leżała kontrola zgodności stażu z wcześniej utworzonym programem.

 

2.3          W razie choroby lub innych zdarzeń losowych, uniemożliwiających stawienie się

w zakładzie pracy, uczestnik ma obowiązek poinformować o tym fakcie, w tym samym dniu, kierownika projektu oraz opiekuna praktyk w zakładzie pracy, wskazując jednocześnie dzień powrotu do zakładu pracy.

 

2.4          Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie zostaną zawarte w Umowie pomiędzy Uczestnikami stażu, a Organizacją wysyłającą oraz w trójstronnych dokumentach zawieranych między zainteresowanymi stronami.

 

§3. Zasady rekrutacji uczestników

3.1          Proces rekrutacji do projektu poprzedzi akcja informacyjna. Uwzględni ona kanały internetowe i tradycyjne. W jej trakcie zostaną również podane zasady uczestnictwa w projekcie oraz płynące z niego korzyści.

 

3.2          Rekrutacja do projektu uwzględniać będzie zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans.

 

3.3          Rekrutacja należy do obowiązków Organizacji wysyłającej.

 

3.4          Możliwość udziału w projekcie będzie uzależniona od spełnienia poniższych kryteriów:

 

A.           Przynależność do określonej grupy docelowej, opisanej w §1;

 

B.            Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;

 

C.            Posiadanie na czas wyjazdu na praktyki zagraniczne ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport, termin ważności dokumentu upływa po zakończeniu projektu).

 

3.5          Utworzona zostanie Komisja Rekrutacyjna składająca się 10 osób:

 

- Koordynator Projektu – p. Sylwia Gradowska

- Asystent Koordynatora Projektu/ kierownik szkolenia praktycznego – p. Andrzej Borawski,

- wychowawcy klas objętych projektem (7 osób)

- pedagog szkolny – p. Mariola Milewska.

 

3.6          Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje większością kwalifikowaną 2/3.

 

3.7          Formularz zgłoszeniowego dostępny będzie w sekretariacie Organizacji wysyłającej lub na stronie internetowej projektu.

 

3.8          Zamiar wzięcia udziału w projekcie musi być notyfikowany poprzez złożenie w sekretariacie Organizacji wysyłającej formularza zgłoszeniowego.

3.9          Uczniowie zobowiązują się do podania prawdziwych danych w formularzach rekrutacyjnych.

3.10       Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:

3.10.1    Ocenę z języka angielskiego uzyskaną na koniec roku szkolnego 2018/2019 – max. 30 pkt;

celujący – 30 pkt.;

bardzo dobry – 24 pkt.;

dobry – 18 pkt.;

dostateczny – 12 pkt.;

dopuszczający – 4 pkt.

 

3.10.2    Średnią ocen z przedmiotów zawodowych uzyskaną na koniec roku szkolnego 2018/2019 – max. 36 pkt;

 

 < 5,5 – 6> – 36 pkt.;

 < 5 – 5,5)  – 30 pkt.;           

<4,5 – 5)  – 24 pkt.;

<4 – 4,5) – 18 pkt.; 

<3,5 – 4) – 12 pkt.;

<3 – 3,5) –  8 pkt.;

<2,5 – 3) – 5 pkt.;

<2 – 2,5) – 3 pkt.

 

3.10.3    Ocenę sytuacji życiowej ucznia – preferencje dla młodzieży z mniejszymi szansami – max. 34 pkt;

 

a.            za zamieszkanie na terenie wiejskim – 2 pkt.

 

b.            dojeżdżają codziennie do szkoły:

- powyżej 4 km – 1 pkt.;              

- od 10 do 20 km – 2 pkt.;

- powyżej 20 km – 3 pkt.

 

c.            za mieszkanie w bursie,  internacie, na stancji – 2 pkt. (jeżeli w podpunkcie c było o punktów);

 

d.            posiadanie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej o zdiagnozowanych problemach w uczeniu się – 2 pkt.;

 

e.            za korzystanie z pomocy finansowej  - 2 pkt;

 

f.             ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2018/2019:

 wzorowe – 10 pkt.

bardzo dobre – 8 pkt.

dobre – 6 pkt.

poprawne – 3 pkt.

nieodpowiednie – 0 pkt.

 

 g.           brak godzin nieusprawiedliwionych na zajęciach szkolnych za ostatni rok szkolny 2018/2019 – 5 pkt. (za każdą nieusprawiedliwioną godzinę odjęty będzie 1 pkt.);

 

h.            dodatkowe punkty jakie może uzyskać uczeń na podstawie opinii pedagoga, wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotów zawodowych, nauczyciela języka angielskiego – maksymalnie 10 pkt.

 

3.11       Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie weryfikacji formularzy rekrutacyjnych oraz wyników w nauce.

 

3.12       Wyniki zostaną opublikowane przez Organizację wysyłającą przy wykorzystaniu kanałów tradycyjnych i internetowych.

 

3.13       55 osób trafi na listę główną. Zostanie utworzona  lista rezerwowa, na którą trafi po 3 uczniów z każdego kierunku.

 

3.14       W razie nadzwyczajnej potrzeby, przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w trybie pilnym. Odbędzie się ona na tych samych warunkach, co pierwszy etap rekrutacji.

 

3.15       Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 5 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Kierownikowi projektu, powinno zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku.

 

3.16       Każdy uczestnik, bez podania przyczyny, może zrezygnować z udziału w projekcie w ciągu 14 dni od rozpoczęcia szkoleń przygotowujących do wyjazdu, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia na ręce Dyrektora Organizacji wysyłającej.

 

3.17       W przypadku rezygnacji uczestnika  w trakcie realizacji projektu bez podania ważnej przyczyny, zostanie on obciążony kosztami związanymi z jego udziałem, poniesionymi do dnia rezygnacji.

 

3.18       Bieg terminu, określonego w punkcie 3.17, rozpoczyna się wraz z datą ogłoszenia wyników rekrutacji. W przypadku odwołania, termin zaczyna biec od daty ogłoszenia decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 

§4. Uczestnicy

4.1          Uczestnicy będą rekrutowani spośród uczniów uczęszczających do klas II i III poszczególnych kierunków w roku szkolnym 2019/2020

 

4.2          Podział uczniów wyjeżdzających na praktyki:

03.05.20 – 30.05.20- Technik mechanik pojazdów samochodowych, Technik mechatronik, Technik elektryk (3 S- 5 os, 3 M- 5 os, 3 E- 5 os.)

0.08.20 – 26.09.20- Technik informatyk, Technik mechatronik, Technik geodeta (2 F- 9 os, 2 P- 4 os, 2 G- 6 os.)

27.09.20 – 24.10.20- Technik mechanik pojazdów samochodowych, Technik mechatronik, Technik informatyk (2 S- 7 os, 2 M- 6 os, 2 I- 8 os.)

 

§5. Harmonogram rekrutacji

 

1.            Powołanie Komisji Rekrutacyjnej- 10.10.2019

2.            Udostępnienie formularzy rekrutacyjnych- 16.10.2019

​3.            Rekrutacja uczestników- 16.10.2019 -25.10.2019

​4.            Ogłoszenie listy uczestników wraz z listą rezerwowych- 29.10.2019

​5.            Odwołania od decyzji- 29.10.2019 – 31.10.2019

6.            Podanie ostatecznej listy uczestników- 05.11.2019

​7.            Rekrutacja uzupełniająca- w zależności od potrzeb

  

§6. Postanowienia końcowe

 

6.1          Wszelkie uwagi i opinie dotyczące przeprowadzonych działań oraz opinie na temat pracy opiekunów, uczestnik ma prawo zgłaszać do Kierownika projektu.

 

6.2          Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

 

6.3          Kierownik projektu z ramienia Organizacji wysyłającej sprawuje nadzór nad kwestiami merytorycznymi i organizacyjnymi projektu.

 

6.4           W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Koordynator projektu z ramienia Organizacji wysyłającej.

 

6.5          W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

6.6          Regulamin obowiązuje od 10 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

 

logo_zsmio.png
bottom of page