top of page

„Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” to projekt 4 tygodniowych praktyk zagranicznych w Hiszpanii realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży we współpracy z firmą euroMind.  Projekt „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” nr 2019-1-PL01-KA102-063935 realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe i uzyskał dofinansowanie w wysokości  148 720,00 euro.

 

Grupa docelowa

 

W ramach projektu uczniowie  kierunków technik geodeta, technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych odbędą 160h praktyki zawodowe w hiszpańskich firmach. Grupą docelowa projektu są uczniowie klas drugich i trzecich 4-letniego cyklu nauczania, którzy opanowali podstawy przedmiotów zawodowych. W praktykach weźmie udział 55 uczniów wyselekcjonowanych z grupy docelowej. Mobilność uczestników odbędzie się w maju, wrześniu i październiku 2020.

 

Cel projektu

 

Planowana praktyka zagraniczna ma na celu synergię wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami. Celem nadrzędnym projektu jest rozwijanie umiejętności kształcenia zawodowego, wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu osobistego rozwoju, zwiększenia szans na zatrudnienie oraz uczestnictwa w europejskim rynku pracy, nauki języków obcych, przygotowanie do podejmowania działań związanych z podnoszeniem świadomości kulturowej.

 

Przygotowania

 

W ramach podjętych działań podczas wdrażania projektu zostanie przeprowadzona rekrutacja mająca na celu wyselekcjonowanie uczestników projektu. Mając na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do odbycia praktyk w hiszpańskich firmach zostanie przeprowadzane szkolenie pedagogiczne, kulturowe oraz kurs języka angielskiego i hiszpańskiego. Powyższe działania zapewnią beneficjentom możliwość swobodnej komunikacji w środowisku pracy i sytuacjach codziennych, przygotują ich na różnice kulturowe jakie mogą napotkać, oraz wyposażą w wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w obcym środowisku.

 

Wsparcie uczestników

 

Uczestnicy projektu odbędą 20h kurs języka hiszpańskiego oraz 40h kurs języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie uzyskają dostęp do platform językowych OLS oraz Educaplay. W trakcie pobytu w Hiszpanii uczniowie odbędą także kurs języka hiszpańskiego realizowany przez Organizację Pośredniczącą euroMind.

Aby zapewnić właściwą realizację mobilności oraz swobodę poruszania się w nowym środowisku uczniowie zostaną wyposażenie w rozmówki polsko-hiszpańskie, mapy, informatory turystyczne oraz bilety komunikacji miejskiej.

W celu właściwej realizacji stażu uczniowie zostaną wyposażeni w odzież i/lub obuwie robocze a także zostaną objęci ubezpieczeniem.

W celu zabezpieczenia potrzeb uczniów ZSMiO nr 5 we współpracy z organizacją partnerską euroMind zapewni uczniom transport, miejsce praktyk zgodne z kierunkiem kształcenia, zakwaterowanie i pełne wyżywienie oraz program zajęć w czasie wolnym w postaci wycieczek oraz warsztatów. Ponadto każdej grupie towarzyszyć będą nauczyciele pełniący funkcję opiekunów, którzy będą wspierać uczniów w trakcie mobilności.

 

Rezultaty projektu

 

Rezultatem realizacji zakładanych celów jest nie tylko wspomniane zdobycie doświadczenia, poznanie nowych umiejętności zawodowych, poszerzenie wiedzy zawodowej, ale również zwiększenie umiejętności komunikacyjnych oraz poznanie nowych kultur, technologii i warunków pracy, wypracowanie w przyszłości innowacyjnych metod, które dadzą się wykorzystać na gruncie przyszłego zawodu, a także zostaną upowszechnione i przekazane innym uczniom kształcącym się w podobnych kierunkach oraz zaprezentowane przyszłym pracodawcom. Ponad to umiejętności nabyte przez uczniów zostaną potwierdzone europejskimi certyfikatami ECVET, Europass Mobility i Paszport Językowy, które mogą stanowić dodatkowy atut w oczach przyszłych pracodawców.

Załącznik:
Regulamin projektu
logo_zsmio.png
bottom of page